Безплатна доставка за поръчки над 60 лева.

Разплащане с наложен платеж.

Безплатна доставка за поръчки над 60 лева

Разплащане с наложен платеж

Общи условия

Общи условия

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията  между ……………………, гр. София …………, бул. ……………. №……………………………………………………………………………………………. ,

Район …………….., ЕИК …………………, собственик на https://villix.bg/, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,    на    електронния    магазин    „https://villix.bg/ ”,    наричан    по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИК

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ……………………….
 2. Седалище и адрес на управление: …………………….
 3. Адрес за упражняване на дейността: ………………………..
 4. Данни за кореспонденция: гр…………………., Email: ………………… , тел:

+359 ………………….

 1. Вписване в публични регистри: ЕИК……………………….. ,
 2. Номер на      удостоверение      за      администратор на             личните                           данни

№ ……………………..

III.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://villix.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 1. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://villix.bg/ или друго средство за комуникация от разстояние.

 • По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
 • Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
 • Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 • Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

 • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 • С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 • Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 • При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 • В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 • При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
 • Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
 • Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал.
 • Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес. 
 • Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

    

Отношения с Потребителите

4.1 Идентификация и регистрация на Потребители на Сайта

4.1.1 Идентификация на Потребителя с цел възпроизвеждане на действията му на Сайта, в това число изявлението му за приемане на настоящите Общи условия и направена от него Поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървър на VILLIX.BG, съхранение на IP адреса на Потребителя, с който е достъпен Сайта, както и всяка друга информация, предоставена от Потребителя или станала достъпна въз основа на ползването на Сайта от страна на Потребителя.

4.1.2 Потребителят, след регистрация, има възможност да получи безплатен и пълен достъп до секциите от Сайта, изискващи регистрация.

4.1.3 VILLIX.BG си запазва правото да предоставя достъп до определени Услуги срещу задължителна регистрация, без предварително да уведомява за това Потребителите. Такива Услуги могат да бъдат достъп до статии, ревюта за продукти и др.

4.1.4 При попълване на регистрационната форма (регистрация), Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си.

4.1.5 В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, VILLIX.BG си запазва право да дерегистрира Потребителя, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои Услуги.

4.1.6 VILLIX.BG си запазва правото, да дерегистрира Потребител по своя преценка, а също и ограничава правата на регистрирани Потреибтели за достъп до определени Услуги или секции на Сайта. https://villix.bg/ може да предприеме действията по настоящата точка и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

4.1.7 VILLIX.BG си запазва правото да преустанови предоставянето на част или на всички безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на Сайта.

 

4.2 Стоки, услуги и съдържание на Сайта

4.2.1 Всяка стока, представена в Сайта е с посочена цена, основни характеристики на стоката (които могат да съдържат размер, цвят и други) и допълнителна информация, целяща подпомагането на Потребителя в направата му на информиран избор при покупката на стоката.

4.2.2 VILLIX.BG предупреждава Потребителя, че са възможни разминавания между обявените и действителните размери и/или цветовете, и/или промени в дизайна на продуктите, и/или техните опаковки, за което VILLIX.BG не носи отговорност. Публикуваната на Сайта информация за цветове, размери, дизайн и други характеристики трябва да се тълкува от Потребителя като ориентировъчна. VILLIX.BG си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

4.2.3 Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки и/или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, в който Сайта е достъпен от Потребителя.

4.2.4 Предлаганите стоки и Услуги на Сайта не представляват правно обвързваща оферта.

4.2.5 Сайта може да съдържа статии, ревюта за продукти, снимки и други материали, които са обект на закрила, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Те са ясно са обозначени като такива. Нерегламентирано използване на материалите по предходните изречения представлява закононарушение, за което се носи гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност в съответствие с действащото Приложимо право.

4.2.6 VILLIX.BG има право по всяко време да променя съдържанието на Сайта, без да има задължение предварително да уведомява Потребителите за това.

 

4.3 Цени

4.3.1 Всички обявени в Сайта цени са в български лева (BGN), в пълната си стойност.

4.3.2 VILLIX.BG има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване, като Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на финализиране на Поръчка за желаната стока.

4.3.3 Цените, посочени на Сайта не включват разходите по доставка, трансакционните разходи, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат във връзка с изпълнение на Поръчката.

4.3.4 Разходите по доставка се определят в зависимост от избрания от Потребителя метод за доставка, посочени са в съответните тарифи на куриерските фирми и се визуализират преди финализиране на Поръчката.

4.3.5 Трансакционните разходи се определят в зависимост от избрания от Потребителя метод за плащане и са посочени в съответните тарифи на доставчиците на платежни услуги.

 

4.4 Поръчки

4.4.1 Всяка Поръчка се счита за подадена от Потребителя, когато последният е избрал бутон „Завърши поръчката”.

4.4.2 Потребителят е длъжен да провери съдържанието на Поръчката преди нейното финализиране, с цел избягване на грешки в нейните параметри в следствие на кеширане.

4.4.3 Потвърждение за направена Поръчка се изпраща на адреса на електронната поща на Потребителя. В случай, че Потребител не е предоставил такъв адрес, VILLIX.BG си запазва правото да не изпълни Поръчката докато не получи от Потребителя потвърждение за Поръчката по друг подходящ начин.

4.4.4 Поръчката се изпълнява от VILLIX.BG съгласно параметрите, съдържащи се в потвърждението в случаите, когато Потребителят е въвел адрес на електронна поща, а при липса на такъв адрес – съгласно параметрите, съдържащи се в Поръчката. Ако след подаване на Поръчка и преди нейното изпълнение се стигне до промяна на параметрите на Поръчката или начина на доставка, договорени изрично между страните, Поръчката се изпълнява съгласно новата уговорка.

4.4.5 Поръчка, финализирана от Потребителя след 16.00 часа в петък (респ. в ден, предхождащ официален празник/неработен ден) започва да се обработва след 10.00 часа в понеделник (респ. в първия работен ден, следващ официален празник/неработен ден).

4.4.6 VILLIX.BG си запазва правото, ако в рамките на 7 (седем) работни дни няма достатъчна наличност на избран(и) от Потребителя артикул(и), за да бъде изпълнена Поръчката в пълен обем да уведоми Потребителя за това обстоятелство по подходящ начин. Потребителят има право да откаже Поръчката изцяло или да промени Поръчката до наличния обем и да откаже липсващите артикули или да се съгласи за изпълнение на части или да промени Поръчката като замени липсващите артикули с други.

4.4.7 В случай, че VILLIX.BG е получил предварително паричната стойност на Поръчка, която по реда на предходната точка не може да бъде изпълнена, то VILLIX.BG възстановява на Потребителя сумата, за която няма да извърши доставка чрез метода на плащане, по който я е получил. В случай че начинът на възстановяване на суми по предходната точка е невъзможен, то VILLIX.BG следва да се свърже с Потребителя, за да се уговори допълнително начинът, по който да се уредят взаимоотношенията между страните.

4.4.8 В случай, че Поръчката е била изпълнена във вид и обем, различаващи се от посочените в нея по вина на VILLIX.BG, страните се уговарят допълнително за начинът, по който да се уредят взаимоотношенията им. Евентуални разходи по допълнителна доставка, която би възникнала с цел уреждане взаимоотношенията по предходното изречение, са за сметка на VILLIX.BG.

4.4.9 VILLIX.BG заплаща за собствена сметка следните разходи по доставката на територията на България:

а) За Поръчки на стойност над 60,00 лева, VILLIX.BG заплаща за собствена сметка всички разходи, които покриват доставка, изпратена до офис на куриерска фирма Еконт. В случай, че Клиентът е избрал различен метод за доставка, той поема всички допълнителни разходи, които биха възникнали;

б) За продукти, които изрично са посочени на Сайта, както и за всички продукти в промоция, условията за безплатна доставка не важат.

4.4.12 VILLIX.BG доставя до своите потребители продукти и услуги за теригорията на България.

 

4.5 Метод на плащане

В процеса на подаване на Поръчка, Потребителят има възможност да избере един от методите на плащане изброени по-долу:

4.5.1 Наложен платеж Потребителят заплаща стойността на Поръчката на куриера, в момента на нейната доставка. Плащането с наложен платеж се извършва чрез пощенски паричен превод от лицензиран пощенски оператор. Разписката за пощенски паричен превод, която се издава от куриера замества фискалната касова бележка, съгласно приложимото законодателство.

 

4.6 Доставка

4.6.1 Срокът за доставка на Поръчката до посочен от Потребителя в Поръчката адрес на територията на България е в рамките от 24 часа до 7 (седем) работни дни;.

4.6.2 Доставката на артикулите, посочени в Поръчката се извършва по избран от Потребителя начин и според посочените на Сайта срокове.

4.6.3 VILLIX.BG си запазва правото да удължава посочените в предходните две точки срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя. След изтичане на този срок, VILLIX.BG уведомява Потребителя на адреса на електронната поща, в случаите, когато Потребителят е въвел такъв, а при липса на такъв адрес – по телефона или по друг подходящ начин, съгласно параметрите, съдържащи се в Поръчката.

4.6.4 В случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което VILLIX.BG уведомява Потребителя при първа възможност по реда на точка 4.6.3.

4.6.5 VILLIX.BG не носи отговорност в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката.

4.6.6 При посочени от Клиента неверен или несъществуващ адрес и/или получател и/или телефон и/или друг параметър, необходим за осъществяване на доставката, то това прави Поръчката невалидна и не обвързва VILLIX.BG със задължението за изпълнение на доставката. В този случай, Клиентът е длъжен да заплати стойността на доставката.

4.6.7 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения в Поръчката адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на артикула/ите в този срок, VILLIX.BG се освобождава от задължението да достави заявеният/ните в Поръчката артикул/и. В този случай, Клиентът е длъжен да заплати стойността на доставката.

4.6.8 Клиентът, след като се свърже с VILLIX.BG, може да потвърди желанието си за получаване на съдържанието на Поръчката и след изтичане на срока за доставка, по предходната точка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка, а Клиентът поема всички разходи по нея.

4.6.9 При получаване на доставката, Клиентът (или упълномощено от него лице) е длъжен да провери съдържанието на пратката относно:

а) дали Поръчката е изпълнена във вид и обем, така както е подадена или така както е променена/изменена;

б) дали в процеса на доставката са настъпили загуби и/или повреди.

4.6.10 При настъпване на обстоятелствата, описани в предходната точка, Клиентът е длъжен да информира незабавно VILLIX.BG за тях.

4.6.11 В случай на настъпване на обстоятелствата по чл. 4.6.9, буква “б“ при транспортирането им от куриер, VILLIX.BG е длъжен да извърши повторна доставка на загубените артикули и/или да замени повредените такива. Членове 4.4.6, 4.4.7 и 4.4.8 се прилагат съответно.

4.6.12 При получаване на доставката, Клиентът (или упълномощено от него лице) е длъжен да подпише придружаващите я документи.

 

4.7 Отказ от Поръчка

4.7.1 Съгласно Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от получената стока и да я върне на VILLIX.BG в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване й, в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, а ако е опакована, то опаковката й не е отваряна (това не включва опаковката на пратката). В този случай VILLIX.BG възстановява на Клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си да се откаже от стоката, по реда на Закона за защита на потребителите. Стоката, която клиентът желае да върне, трябва да е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните придружаващи документи като фактура и други, издадени от VILLIX.BG.

4.7.2 Клиентът има право да откаже получаването на заявената в Поръчката стока, и в случай когато при доставката е установено едно от следните условия:

а) настъпило е обстоятелството по точка 4.4.8, в т.ч. и когато несъответствието между заявената в Поръчката и доставената стока, не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

б) цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума, посочена в потвърждението.

4.7.3 Като заявка за връщане на стоката Клиентът може да използва описание за връщане на поръчаната стока като част от Закона за защита на потребителите или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Заявката се подава на адрес на електронна поща REBELLION@gmail.com, в срок не по-дълъг от 14 (четиринадест) работни дни, считано от датата на получаване на доставката. В тези случаи VILLIX.BG е длъжен незабавно да изпрати на Клиента потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. Клиентът трябва да укаже и банкова сметка, чийто титуляр е Клиента, по която да бъде възстановена заплатената от него сума за върнатата/те стока/и.

4.7.4 Клиентът заплаща ВСИЧКИ разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочен от VILLIX.BG адрес, когато стоката/те се връща/т по реда на точка 4.7.1, както и ВСИЧКИ трансакционни разходи по възстановяване на сумата, в случай че Клиента не е предоставил сметка по реда на точка 4.7.3.

 

4.8 Гаранционни условия

VILLIX.BG предоставя гаранция ако производителят/вносителят е дал гаранция за съответната стока. VILLIX.BG предоставя гаранционен документ на Клиента за закупена от него стока, ако такъв документ е осигурен от производителя/вносителя на стоката. Документът съдържа най-малко следната информация: адрес и телефон на оторизиран/и сервиз/и на закупената стока; гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; гаранционен срок на закупената стока.

 

4.9 Рекламации

4.9.1 В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на стоката, Клиентът я връща до посочен от VILLIX.BG адрес, като разходите по доставката са за сметка на VILLIX.BG. VILLIX.BG е длъжен да замени стоката, като изпрати същата стока на Клиента, а при липса на наличност, да възстанови заплатената от Клиента сума, в срок не по-късно от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на рекламацията. Рекламации се правят по реда на точка 4.7.3.

4.9.2 Ако в случаите по точка 4.9.1 няма наличност от дефектиралата стока, Клиентът има право да поиска замяната й с друга/и стока/и на същата стойност или на по-висока, като заплати разликата. Доставката на новите стоки е за сметка на Клиента. Ако Клиентът се ползва от правата си по настоящата точка, той няма право да иска възстановяване на платената сума по реда на предходната точка 4.9.1.

 

4.10 Отговорност

4.10.1 VILLIX.BG полага разумна грижа, за да поддържа на Сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. VILLIX.BG не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (включително върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения на Клиента), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на VILLIX.BG за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.10.2 VILLIX.BG не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта.

4.10.3 VILLIX.BG не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност):

а) предоставена от производителите на стоките;

б) съдържаща се в интернет страници, към които Сайта съдържа препратки.

4.10.4 VILLIX.BG има право на обезщетение от всяко лице за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които VILLIX.BG е понесло, и които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирана употреба на Услугите и/или информацията на Сайта.

4.10.5 Статии, ревюта на продукти, съвети, консултации или друг вид помощ, оказана от екипа на VILLIX.BG във връзка с ползването на Услуги от Потребителите, не представлява съвет за покупка на конкретна стока и не поражда каквато и да било отговорност или задължения за VILLIX.BG.

4.10.6 VILLIX.BG няма при никакви обстоятелства да бъде отговорно за забавяния или нарушения в предоставянето на Услуги, причинени директно или индиректно от форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само: природни бедствия, липса на Интернет, повреда на компютърни и/или телекомуникационни съоръжения, нарушение в електроподаването, пожари, наводнения, бури, неправомерни действия или престъпления на трети лица, и всякакви други събития от обективен характер.

 

4.11 Жалби и спорове

4.11.1 За нарушаване на правата, предоставени им по Закона за защита на потребителите, Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите (с адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6. тел.: 02/9330565, имейл: info@kzp.bg, интернет сайт: www.kzp.bg), както и до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Преписи от жалбите, сигналите и предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

 

VIII.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя

съгласно Закона за защита на личните данни.

 • От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
 • Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://villix.bg/privacy-policy/.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес https://villix.bg/.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

 • Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 • Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://villix.bg/terms-conditions/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на https://villix.bg/

Най-продаваните продукти:

КОЛИЧКА 0

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ 0