Безплатна доставка за поръчки над 60 лева.

Разплащане с наложен платеж.

Безплатна доставка за поръчки над 60 лева

Разплащане с наложен платеж

Политика за поверителност

Политика за поверителност

 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Настоящата Политика за поверителност се отнася за данни и информация, свързани с Вас, които се събират и обработват от Оператори, свързани с тях фирми или други фирми, упражняващи дейността си под търговската марка на VILLIX.

1.2. По отношение на този Уебсайт администраторът на данни е https://villix.bg/. (регистрационен номер на фирмата: …………….., със седалище: ………………….., наричан по-долу: Администратор на данни), който по време на работата с Уебсайта може да използва услугите на трети страни, обработващи такива данни (наричани по-долу: „Обработващи лични данни“). Информацията за идентичността на конкретния Обработващ лични данни, ако има такава, се разкрива заедно с информацията за дадената конкретна обработка на данни.

1.3. Длъжностното лице по защита на данните е ………………

 1. ПОСТЪПВАЩИ ДАННИ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

2.1. Не е предвидено този Уебсайт да предоставя възможност на Потребителите да изпращат поверителни или подобни лични данни. Такива искания за данни обаче могат да възникнат на определени страници на Уебсайта с цел посочване на такова искане за данни във всеки отделен случай. В подобни случаи на даденото място Операторите посочват обхвата на исканите данни, правното основание и целта на искането за данни, метода за събиране на данни, както и продължителността на съхраняването на тези данни.


 1. ОБХВАТ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ

3.1. Събраната информация може да включва (наричани по-долу: информация и/или данни):
• 3.1.1. Вашето име и данни за контакт с Вас, включително например пощенски и имейл адрес, факс и телефонен номер, други данни за контакт с Вас онлайн;
• 3.1.2. Вашата възраст, пол, професия, професионални и лични интереси, други демографски данни, както и Вашия опит във връзка с нашите продукти и услуги;
• 3.1.3. във връзка с продукта, който сте закупили, Вашите данни за фактуриране, регистрацията на продукта, информация под формата на образи и звуци, серийния номер и IMEI номер на продукта, които данни може да са подходящи за нас, за да Ви идентифицираме.

3.2. Обхватът на събраните от нас данни във всеки конкретен случай се определя точно при дадено конкретно събиране на данни или обработка на данни (като например томболи с награди или регистрация на продукти).

3.3. Част от информацията, която събираме, може да се определи като „Лични данни“ съгласно Регламент (ЕС) 2016/677 (наричан по-долу: Общ регламент относно защитата на данните). Това означава, че данните могат да бъдат свързани с Вас или Вие може да бъдете идентифицирани чрез данните. Чувствителните данни, определени в Общия регламент относно защитата на данните, се събират само ако дадете отделно съгласие. Вие бивате информирани отделно за всяко потенциално събиране на Чувствителни данни във всеки отделен случай по време на съответното събиране на конкретни данни или обработката на данни, като от Вас се иска да дадете съгласие. Чувствителните данни са например лични данни относно Вашия расов или етнически произход, политическо мнение, религия или убеждения, членство в синдикални организации; генетични или биометрични данни и здравен статус, насочени към индивидуалната идентификация на физическите лица, както и лични данни за сексуалния живот и ориентация.

3.4. Лични данни, събирани директно от физическите лица
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по телефон

3.4.1 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по телефон. Телефонният номер за контакт с Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“ или в най-долната част на интернет страницата, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и обработва единствено името и телефония номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора чрез контактната форма на сайта за осъществяване на контакт с Администратора

3.4.2 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора посредством изпращане на съобщение използвайки контактната форма на сайта на Администратора, намираща се в меню „Консултации за интелектуална собственост“. Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма за осъществяване на контакт, Администраторът събира и обработва името на физическото лице, адреса на електронната поща, домейн адрес на интернет страница (незадължително за въвеждане поле), както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение като например адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по e-mail

3.4.3 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по електронна поща. Адресът на електронната поща на Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“ или в най-долната част на интернет страницата, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето изпрати имейл до Администратора, Администраторът събира и обработва адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратения e-mail, като например: име, телефонен номер, адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

3.5. Лични данни на физически лица предоставяни от трети страни

3.5.1 Администраторът обикновено не получава лични данни за физически лица от трети страни. Въпреки това, в някои случаи, ако Администраторът има основателни причини да подозира, че дадено физическо лице нарушава правата на интелектуалната собственост и други подобни случаи, тогава Администраторът има право да се снабди с лични данни на заподозряното лице от публични регистри, като например: Търговския регистър, регистъра за регистрирани търговски марки воден от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и други подобни. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел завеждане на иск за нарушение срещу нарушителя. Обработването на лични данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са завеждане на иск за извършено нарушение срещу нарушителя, а също така и на законово основание

3.6. Данни, събирани автоматично

3.6.1 При посещението на уеб сайта Администраторът автоматично може да събира следните данни, а именно:

Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страната или града, от които физическото лице достъп до платформата);

Вид на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);

Вид на операционната система;

Вид на браузъра;

Конкретните действия, които физическото лице предприема, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; Дата и време на посещенията. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са улесняване използването на уеб сайта и подобряване на функционалността на уеб сайта.

 1. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Данните и информацията, свързани с Вас, могат да бъдат събирани въз основа на следните правни основания:
• 4.1.1. Договор: в случаите, когато е установено договорно отношение между Вас и нашата Компания или други трети страни (например потребителски договори).
• 4.1.2. Легитимен интерес: в случаите, когато нашата Компания или трета страна имат законен интерес от събирането на такива данни (например идентифициране на незаконни действия).
• 4.1.3. Съгласие: в случаите, когато изрично сте дали съгласието си за събиране и обработка на данни.
• 4.1.4. Правно задължение: в случаите, когато събирането и обработката на данни се изисква по закон или въз основа на искане от регулаторни или правителствени органи.

4.2. Данните и информацията, свързани с Вас, се използват за следните цели:
• 4.2.1. за да Ви регистрираме на нашия Уебсайт или за да извършваме нашите услуги, предоставяни чрез нашия Уебсайт (включително търсене или запитване за всички данни и информация, свързани с нас, нашите продукти или услуги);
• 4.2.2. с цел оценяване и анализ на нашия пазар, потребители, продукти и услуги (включително за да искаме Вашето мнение относно нашите продукти и услуги, както и за да извършваме оценка на нуждите на потребителите);
• 4.2.3. с цел наблюдение, усъвършенстване и развитие на предлаганите от нас продукти и услуги;
• 4.2.4. с цел изпълнение на нашите договорни задължения към Вас (включително продажбата на нашите продукти и услуги на Вас) и като част от нашите процеси за защита на потребителите и за целите на изпълнението на всички подобни договорни задължения;
• 4.2.5. с цел организиране на томболи с награди, състезания или промоции;
• 4.2.6. ако сте ни предоставили информация или с цел, свързана с други марки на VILLIX, за да вземем решение за тях;
• 4.2.7. за комуникация с Вас във връзка с горепосоченото;
• 4.2.6. за целите на директните продажби, ако това е разрешено от законовите разпоредби, и
• 4.2.7. за да ви предоставим клиентска поддръжка, в това число гаранционна поддръжка и поправка на устройства.
• 4.2.8. В интерес на постигането на горепосочените цели обработката на Вашите лични данни по-конкретно може да е необходима в различните раздели на Уебсайта, за да даде възможност за контакт с Вас, подробно описание на което се предоставя в конкретните раздели.

4.3. Вашата информация и данни, обработвани от нас, могат да бъдат използвани, за да Ви информират за нашите продукти, услуги, промоции и специални оферти, както и за цялата информация, която според нас може да представлява интерес за Вас.

4.4. Когато ни предоставяте информация и данни за себе си, ние Ви предлагаме възможност да ни информирате, ако не желаете тази информация да бъде използвана от нас или трети страни (включително нашите търговски партньори) за целите на директните продажби.

4.5. По отношение на директните продажби можете да прегледате по всяко време предишното си съгласие (както е определено по-горе) и да ни съобщите това, като се свържете с нас на следния имейл адрес: “clients@villix.bg”. Освен това, когато получавате материали за директни продажби по имейл или чрез текстово съобщение, ще Ви бъде напомнено в такъв имейл или текстово съобщение, че имате възможност да прегледате или оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Ако промените по-ранната си позиция по въпроса, в случай на решение за това, Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашите бази данни.

4.6. Моля, имайте предвид, че по време на обработката на информацията, свързана с Вас, може да възникне автоматизирана обработка на данни, която използва изключително ИТ устройства, в който случай ще поискаме Вашето специално съгласие.

4.7. Информацията и данните, свързани с Вас, се запазват само докато са необходими за постигане на целта, за която такива данни и информация са събрани, или докато това е разрешено по силата на някакви договори, законови разпоредби или съгласия от Ваша страна.

4.6. Точните срокове на съхранение, свързани с предоставената от Вас информация и данни, във всеки случай се определят по време на даденото конкретно събиране на данни или обработка на данни (като например томболи с награди или регистрация на продукти). След края на периодите на съхранение информацията и данните, съхранявани по отношение на Вас, се изтриват или в някои случаи се анонимизират, като се гарантира, че вече не можете да бъдете идентифицирани. Освен това, ако събирането на данни се основава на Вашето съгласие и ако няма друго правно основание, след като Вашето съгласие бъде отменено, Вашите данни се изтриват.

4.7 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях за следните цели: с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти);

– за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитване;

– за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

– за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;

– счетоводни цели;

– статистически цели.

4.8 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

– подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;

– изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван;

– за предоставяне на по-добро обслужване;

– за администриране на уеб сайта;

– адаптиране на уеб сайта към предпочитанията на физическите лица.

4.9 Администраторът няма право да използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни.

 

 1. МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Информацията и данните, свързани с Вас, се събират чрез различни методи, включително следните:
• 5.1.1. ако са ни предоставени от Вас чрез който и да е Уебсайт на VILLIX;
• 5.1.2. ако се свържете с нас лично, по телефона, в писмена форма, онлайн или по друг начин;
• 5.1.3. Вие ни предоставяте доброволно такива данни и информация за целите на онлайн комуникацията, свързана с VILLIX.

5.2. Информацията, отнасяща се до Вас, може да бъде обработена заедно и във връзка с посочените по-горе цели на употреба във връзка с данни, които сте ни предоставили по друг начин или които сме придобили от трети страни. Такава информация и данни могат да се съхраняват в унифицирани или отделни бази данни.

5.3. Ние не събираме информация в ненужна степен, нито събираме информация и данни, които не са необходими за постигането на поставените цели.

5.4. Ако за обработка на Вашите лични данни е необходимо Вашето съгласие, това ще бъде поискано чрез посочване на съответното поле „Съгласие“ на страницата, изискваща дадената информация. Приложимото поле „Съгласие“ може да се отнася до различни видове информация и данни и до множество видове данни по отношение на целите на продажбите.

5.5. Съгласието, според Общия регламент относно защитата на данните, за обработката на Лични данни, се придобива от Вас по следните начини:
• 5.5.1. чрез онлайн платформата в отделно текстово поле;
• 5.5.2. чрез използване на печатен документ, като ние писмено уточняваме, че предоставяйки личните си данни на този документ, Вие се съгласявате с обработката на данни;
• 5.5.3. по телефона, като преди разговора с Вас бивате информирани, че Вашият разговор с оператора и Вашето съгласие за обработка на данни се записват;
• 5.5.4. Вие ни предоставяте доброволно такива данни и информация за целите на онлайн комуникацията, свързана с VILLIX.
• 5.5.5. От Вас се иска да предоставите отделно съгласие в следните случаи:
   
 вземане на автоматизирани решения;
    за целите на директния маркетинг;
    обработка на Чувствителни данни;
    прехвърляне на данни извън Европейския съюз;
    споделяне на данни с трети страни;
    съгласие от родител или настойник при непълнолетни лица.

 1. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

6.1. Вашите Лични данни не се предоставят на други трети страни без Вашето конкретно съгласие. Ако предоставите отделно съгласие, Вашите Лични данни могат да бъдат споделени със следните трети страни:
• 6.1.1. Ако това се изисква от нашите служители, представители, доставчици и/или търговски партньори с цел изпълнение на задачи, свързани с целта за обработка на данни (включително услуги, свързани с продажбите, помощ при продажбите, пазарни проучвания, услуги, предоставяни на потребителите, администрирането на продукти и услуги, които ще Ви бъдат предоставени, томболи с награди, конкурси и промоции);
• 6.1.2. Ако разкриването на информация, свързана с Вас, на други фирми, финансови организации или правоприлагащи органи (съгласно правните разпоредби) е необходимо или желателно за целите на превенцията на престъпността или защитата на потребителите;
• 6.1.3. Ако е предвидено или разрешено от правни разпоредби.

Посочената конкретна трета страна или страни във всеки конкретен случай се определят точно и се представят при даденото конкретно събиране на данни или обработка на данни (като например томболи с награди или регистрация на продукт).

6.2. Ако Вашите лични данни се споделят с внимателно подбрана трета страна или с някоя от изброените по-горе трети страни, ние във всеки случай ще спазваме разпоредбите на законите за защита на данните, които чрез договорни разпоредби, сключени с такива трети страни, гарантират, че съответната трета страна:
• 6.2.1. не може да използва Вашите лични данни за цели, различни от посочените от нас или посочени в настоящата Политика за поверителност;
• 6.2.2. предприема подходящи мерки за сигурност, за да гарантира, че Вашите лични данни са защитени срещу неразрешено или незаконно обработване на данни или щети или унищожаване по каквато и да е причина.

6.3 Ако изберете да ни снабдите с Лична Информация, VILLIX може да прехвърли информацията до своите дъщерни или свързани дружества и клонове или до други трети страни, извън граница, и да ги съхранява в държава извън Европейската Икономическа Общност („ЕИО“). Може също така да бъде обработвана от персонала ни, работещ извън ЕИО, който работи за нас или за дружеството майка в Южна Корея, или за някой от нашите доставчици. Това включва персона, отговорен за изпълнението на Вашите поръчки и доставка на услугите по поддръжка. Моля имайте предвид, че те могат да се намират в други юрисдикции по света които може и да нямат същите закони за защита на личните данни, както действащите във Вашата страна, но доколкото е възможно ще предприемем всички разумни мерки да осигурим Вашата лична информация да е защитена чрез адекватни договори (за пренос на данни) заедно с трансвер/и и/или чрез осигуряването на трансфер/и, които са сертифицирани чрез механизми, като например (Личен Щит (приложим единствено в САЩ).

6.4. Нашите Оператори предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че служителите, които могат да имат достъп до информация и данни за Вас, получават подходящо обучение и като такива са в състояние да управляват и обработват Вашата информация и данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и задълженията, посочени в законите за защита на личните данни.

6.5. Настоящата Политика за поверителност се отнася само за личните данни, събирани чрез Уебсайта. В някои случаи Уебсайтът може да Ви насочва и пренасочва към уебсайтове, управлявани и оперирани от трети страни (например сайтове на социални медии). VILLIX не поема отговорност за събирането и обработката на данни на такива уебсайтове.

 1. ДРУГИ ВАШИ ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТА

7.1. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните имате право да поискате по всяко време информация за обработката на Вашите лични данни. Такова предоставяне на информация е безплатно. Ние изпълняваме искането Ви за тази цел в рамките на 30 дни от получаването му. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност или обработката на личната Ви информация от VILLIX, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните на “clients@villix.bg”.

7.2. Вие също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данните, въпреки че бихме Ви препоръчали да се свържете директно с нас за разрешаване на Вашите проблеми.

7.3. Ако смятате, че някои от обработваните от нас данни, свързани с Вас, са неправилни или непълни, моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-горе данни за връзка. Ние ще коригираме или актуализираме всяка такава информация в най-кратки срокове.

7.4. Отказ от предоставяне на данни
Ако преди това сте дали специално съгласие да се свързваме с Вас периодично по имейл или по телефона (например за абонамент за бюлетин), Вие имате възможност да оттеглите Вашето съгласие, което означава, че повече няма да се свързваме с Вас. Във всеки случай Вие можете да отмените съгласието си в зависимост от даденото събиране на данни (например, в случай на контакт по имейл, ние Ви предоставяме директна опция за „отписване“). След отмяната на съгласието ще направим всичко по силите си, за да сме сигурни, че данните Ви ще бъдат изтрити без неоправдано забавяне и че няма да бъдете безпокоени от подобни контакти

7.5.Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни съобразно основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Това важи обаче за обработване, което се основава на:
• необходимост от извършване на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия от администратора;
• необходимост за целите на нашите легитимните интереси или на трета страна;
• необходимост за целите на директния маркетинг.

7.6. Имате правото да получите личните данни, които Ви засягат, и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван, и пригоден за машинно четене формат;

7.7. Имате правото във всеки момент да получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не и да узнаете какво е тяхното съдържание и произход, за да се провери точността им, дали са добре съхранявани и т.н.

7.6. Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни- в следните случаи:
– ако оспорвате точността на личните данни;
– ако счетете, че обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само да ограничите използването им;
– ние като администратор на лични данни не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие като субект на данните ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– ако сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

7.7. Имате право да бъдете уведомени, в случай че се установи някакво нарушение на сигурността на Вашите лични данни.

7.8. Промени и изменения
Операторите си запазват правото едностранно да изменят тази Политика за поверителност, като Ви уведомяват предварително и Ви дават възможност да решите дали да приемете такива промени. С оглед на този факт Ви препоръчваме да посещавате редовно Уебсайта, за да наблюдавате приемливостта на промените и измененията. За използването на Уебсайта и нашите услуги препоръчваме да приемете настоящата ефективна Политика за поверителност, тъй като при липса на такова приемане е възможно да не можете да използвате пълноценно нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност беше актуализирана последно на: 15 май 2016 г. Ако тази страница не се показва по някаква причина в бъдеще, при поискване ще Ви изпратим копие от понастоящем действащата Политика за поверителност по имейл.

 1. МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

8.1. Наше задължение е да гарантираме защитата на данните и информацията, свързани с Вас. За да предотвратим неупълномощен достъп или използване, модифициране, унищожаване или препращане на обработените данни, сме създали разумни физически, електронни и административни процедури за защита на личните данни, които събираме във връзка с Вас. Като част от тази дейност отделяме особено внимание на това да предотвратяваме и възпрепятстваме всички неупълномощени и незаконни процеси по време на обработката на Вашите лични данни. Независимо от всички тези мерки, не сме в състояние напълно и изчерпателно да гарантираме сигурността на Вашата информация.

Сигурността на Вашата информация е защитена с помощта на следните инструменти:

 • 8.1.1. кодиране, където е възможно;
  • 8.1.2. използване на защита с парола, където е приложимо;
  • 8.1.3. чрез ограничаване на достъпа до информация (достъпът се предоставя само на служители, за които това е необходимо, за да се постигнат горепосочените цели).

8.2. Ако имате някакви въпроси или забележки относно тази Политика за поверителност, преди да използвате този Уебсайт или да предоставите каквато и да е информация на Операторите или да разкриете такава информация, както е описано по-горе, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, като използвате имейл адреса “clients@villix.bg”.

 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Запитвания и кореспонденция по електронна поща: Администраторът съхранява личните данни и получените съобщения по електронната поща за период, необходим за отговор на полученото съобщение и за удовлетворяване на искането на физическото лице, както и за период от една година, след като Администраторът е отговорил на полученото съобщение.

9.2 Лични данни на лица, които са направили запитване използвайки контактната форма на уеб сайта, а именно:

– за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от изпращане на запитването: личните данни се съхраняват за срок от три месеца след изпращане на запитването;

– за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 9 години след изпълнение на възложената от клиента на Администратора услуга.

9.3 Лични данни на лица, които са направили запитване по телефон, а именно:

– за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от извършване на запитването по телефон: личните данни се съхраняват за срок от три месеца;
– за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 9 години след изпълнение на възложената от клиента на Администратора услуга.

Б. Критерии за определяне на срока, за който ще се съхраняват личните данни

9.4 В други случаи, които не са посочени по-горе, Администраторът ще съхранява личните данни на физическото лице за не повече от необходимото, като се имат предвид следните критерии, а именно:

– дали Администраторът се задължава, за да спази законово задължение да продължи обработката на личните данни на физическото лице;
– целта на съхранение на личните данни както в момента, така и в бъдеще;
– дали между Администратора и физическото лице има сключен договор и Администраторът е длъжен да продължи да обработва личните данни, за да изпълни задълженията по договора; – цели за използване на личните данни в момента и в бъдеще; – дали е необходимо да бъде осъществен контакт с физичевското лице в бъдеще;
– дали Администраторът има правно основание да продължи да обработва личните данни на физическото лице;
– всякакви други основателни причини, като например характера на взаимоотношенията с физическото лице.

Най-продаваните продукти:

КОЛИЧКА 0

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ 0